Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze websites gebruikt, inclusief, zonder beperking, de volgende websites:

www.okvideodownload.com

Dit document vermeldt de algemene voorwaarden ("Voorwaarden") waarop okvideodownload.com ("wij" of "ons") u op haar websites van dienst zal zijn, inclusief, zonder beperking, de hierboven genoemde websites (gezamenlijk de "Website"). Deze voorwaarden vormen een contractuele overeenkomst tussen u en ons. Door de website te bezoeken, te openen, te gebruiken en/of er lid van te worden (gezamenlijk "gebruik"), geeft u aan dat u deze voorwaarden begrijpt en accepteert. Zoals in dit document wordt gebruikt, verwijzen de termen "u" of "uw" naar u, elke entiteit die u vertegenwoordigt, uw of haar vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden en gelieerde ondernemingen, en al uw apparaten. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, navigeer dan weg van de website en gebruik deze niet meer.

1. Subsidiabiliteit

 • U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn om de Website te gebruiken, tenzij de meerderjarige leeftijd in uw rechtsgebied groter is dan achttien (18) jaar oud, in welk geval u ten minste de meerderjarige leeftijd in uw jurisdictie. Gebruik van de website is niet toegestaan ​​waar wettelijk verboden.
 • De overweging voor uw aanvaarding van deze Voorwaarden is dat wij u de Gebruikslicentie verlenen om de Website te gebruiken in overeenstemming met Sectie 2 hiervan. U erkent en stemt ermee in dat deze overweging toereikend is en dat u de vergoeding hebt ontvangen.

2. Toekenning van gebruik

 • Wij verlenen u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht op toegang, niet-openbare weergave en gebruik van de Website, inclusief alle inhoud die daarin beschikbaar is (de "Inhoud") (onder voorbehoud van de beperkingen van de Website) op uw computer of mobiel apparaat in overeenstemming met deze Voorwaarden. U hebt alleen toegang tot en gebruik van de Website voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
 • Deze subsidie ​​kan door ons om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken worden beëindigd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Bij beëindiging kunnen we, maar zijn we niet verplicht om: (i) uw account te verwijderen of te deactiveren, (ii) uw e-mail en/of IP-adressen te blokkeren of anderszins uw gebruik van en de mogelijkheid om de Website te gebruiken te beëindigen, en / / of (iii) verwijder en/of verwijder uw Gebruikersinzendingen (hieronder gedefinieerd). U stemt ermee in om de website na deze beëindiging niet te gebruiken of te proberen te gebruiken. Bij beëindiging eindigt de verlening van uw recht om de Website te gebruiken, maar alle andere delen van deze Voorwaarden blijven van kracht. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor u of een derde partij voor de beëindiging van uw gebruikstoewijzing.

3. Intellectuele eigendom

 • De inhoud op de website, met uitzondering van gebruikersinzendingen en inhoud van derden (hieronder gedefinieerd), maar inclusief andere tekst, grafische afbeeldingen, foto's, muziek, video, software, scripts en handelsmerken, servicemerken en logo's die daarin zijn opgenomen (gezamenlijk "Proprietary Materials"), zijn eigendom van en/of in licentie gegeven aan ons. Alle eigendomsmateriaal is onderworpen aan auteursrechten, handelsmerken en/of andere rechten onder de wetten van de toepasselijke rechtsgebieden, waaronder binnenlandse wetten, buitenlandse wetten en internationale conventies. Wij behouden ons al onze rechten op onze eigendomsmaterialen voor.
 • Tenzij anders expliciet toegestaan, stemt u ermee in de inhoud niet te kopiëren, te wijzigen, te publiceren, te verzenden, te verspreiden, deel te nemen aan de overdracht of verkoop van, afgeleide werken te maken of op een andere manier de inhoud geheel of gedeeltelijk te exploiteren.

4. Inzendingen van gebruikers

 • U bent volledig verantwoordelijk voor alle materialen die u uploadt, verzendt, verzendt, maakt, wijzigt of anderszins beschikbaar stelt via de Website, inclusief geluidsbestanden die u maakt, wijzigt, verzendt of downloadt via de Website (gezamenlijk "Gebruikersinzendingen"). Inzendingen van gebruikers kunnen niet altijd worden ingetrokken. U erkent dat elke openbaarmaking van persoonlijke informatie in Gebruikersinzendingen u persoonlijk identificeerbaar kan maken en dat wij geen enkele vertrouwelijkheid garanderen met betrekking tot Gebruikersinzendingen.
 • U bent als enige verantwoordelijk voor al uw eigen gebruikersinzendingen en alle gevolgen van het uploaden, indienen, wijzigen, verzenden, maken of anderszins beschikbaar stellen van de gebruikersinzendingen. Voor al uw Gebruikersinzendingen bevestigt, verklaart en garandeert u dat:
  • U bezit of beschikt over de benodigde licenties, machtigingen, rechten of toestemmingen om ons te gebruiken en machtigen om alle handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten in en op Gebruikersinzendingen te gebruiken voor elk gebruik dat wordt overwogen door de Website en deze Voorwaarden;
  • U zult geen materiaal posten of toestaan ​​dat seksueel expliciete handelingen worden weergegeven; en
  • U hebt schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare persoon in de Gebruikersinzending om de naam en/of gelijkenis van elke identificeerbare persoon te gebruiken om het gebruik van de Gebruikersinzending mogelijk te maken voor elk gebruik dat wordt overwogen door de websites en deze voorwaarden.
 • Verder stemt u ermee in dat u geen materiaal uploadt, indient, aanmaakt, verzendt, wijzigt of anderszins beschikbaar stelt dat:
  • Is auteursrechtelijk beschermd, beschermd door handelsgeheimen of handelsmerkwetten of anderszins onderworpen aan eigendomsrechten van derden, waaronder privacy- en publiciteitsrechten, tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten of expliciete toestemming van de rechtmatige eigenaar hebt om het materiaal in te dienen en ons te verlenen alle licentierechten die hierin worden verleend;
  • Is obsceen, vulgair, illegaal, onwettig, lasterlijk, frauduleus, lasterlijk, schadelijk, intimiderend, beledigend, bedreigend, inbreukmakend op privacy of publiciteitsrechten, hatelijk, raciaal of etnisch aanstootgevend, opruiend of anderszins ongepast zoals door ons naar eigen goeddunken besloten;
  • Vertoont illegale activiteiten, bevordert of toont fysieke schade of letsel tegen een groep of individu, of promoot of toont elke wreedheid jegens dieren;
  • Zich voordoet als een persoon of entiteit of u op een andere manier verkeerd weergeeft, inclusief het creëren van een valse identiteit;
  • Zou vormen, aanmoedigen of instructies geven voor een strafbaar feit, een schending van de rechten van een partij, of die anders aansprakelijk zou zijn of in strijd zou zijn met lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving; of
  • Is ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotie, "spam" of enige andere vorm van verzoek.
 • We claimen geen eigendom of controle over gebruikersinzendingen of inhoud van derden. U of een derde licentiegever, in voorkomend geval, behoudt alle auteursrechten op Gebruikersinzendingen en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten waar nodig. U verleent ons onherroepelijk een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, niet-annuleerbare, sublicentieerbare licentie om te reproduceren, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, te verspreiden, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken te maken van en op andere wijze gebruik maken van Gebruikersinzendingen voor elk doel, inclusief maar niet beperkt tot enig doel dat wordt beoogd door de Website en deze Voorwaarden. U doet ook onherroepelijk afstand van en doet afstand van ons en een van onze gebruikers met betrekking tot claims en beweringen van morele rechten of toeschrijving met betrekking tot gebruikersinzendingen.
 • U verklaart en garandeert dat u over alle rechten, macht en autoriteit beschikt die nodig zijn om de hierin verleende rechten aan Gebruikersinzendingen te verlenen. In het bijzonder verklaart en garandeert u dat u de eigenaar bent van de Gebruikersinzendingen, dat u het recht hebt om de Gebruikersinzendingen op de Website te uploaden, te wijzigen, te openen, te verzenden, te maken of anderszins beschikbaar te stellen en dat het uploaden van de Gebruikersinzendingen niet inbreuk maken op de rechten van een andere partij of uw contractuele verplichtingen jegens andere partijen.
 • U erkent dat we naar eigen goeddunken kunnen weigeren om de inzending van gebruikersinzendingen om welke reden dan ook, of zonder enige reden, met of zonder kennisgeving te publiceren, te verwijderen of te blokkeren.
 • Zonder de overige schadevergoedingsbepalingen hierin te beperken, stemt u ermee in ons te verdedigen tegen elke claim, eis, rechtszaak of procedure die tegen ons is ingesteld of ingesteld door een derde partij die beweert dat uw Gebruikersinzendingen of uw gebruik van de Website in strijd met deze Voorwaarden inbreuk maakt op of misbruik maakt van de intellectuele eigendomsrechten van een derde of inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving en u zult ons schadeloos stellen voor alle schade die tegen ons is en voor redelijke advocatenhonoraria en andere kosten die door ons zijn gemaakt in verband met een dergelijke claim, eis, rechtszaak of procedure.

5. Inhoud op de website

 • U begrijpt en erkent dat u bij het gebruik van de website wordt blootgesteld aan inhoud van verschillende bronnen, waaronder inhoud die op de website beschikbaar is gesteld door andere gebruikers, diensten, partijen en via geautomatiseerde of andere middelen (gezamenlijk "Inhoud van derden") en dat we geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor Inhoud van Derden. U begrijpt en erkent dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is of schade kan toebrengen aan uw computersystemen en, zonder de andere beperking van aansprakelijkheidsbepalingen hierin te beperken, stemt u ermee in af te zien van, en hierbij af te zien, alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u jegens ons kunt hebben met betrekking daartoe.
 • We claimen geen eigendom of controle over Content van Derden. Derden behouden alle rechten op Content van Derden en zij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun rechten waar nodig.
 • U begrijpt en erkent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het controleren van de website op ongepaste inhoud of gedrag. Als we op elk gewenst moment naar eigen goeddunken besluiten om dergelijke inhoud te controleren, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud, zijn we niet verplicht dergelijke inhoud te wijzigen of te verwijderen (inclusief Gebruikersinzendingen en Inhoud van derden) en nemen we geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van anderen die dergelijke inhoud indienen (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden).
 • Zonder beperking van de onderstaande bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheidsbeperkingen en afwijzingen van garanties, wordt alle Inhoud (inclusief Gebruikersinzendingen en Inhoud van Derden) op de Website aan u verstrekt "ALS-IS" alleen voor uw informatie en persoonlijk gebruik en u zult deze niet gebruiken, de Inhoud kopiëren, reproduceren, verspreiden, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, in licentie geven of anderszins exploiteren voor enig ander doel dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaars/licentiegevers van de Inhoud.
 • U erkent dat we naar eigen goeddunken kunnen weigeren de toegang tot Inhoud te publiceren, verwijderen of blokkeren om welke reden dan ook, of zonder enige reden, met of zonder kennisgeving.

6. Gebruikersgedrag

 • U verklaart en garandeert dat alle door u aan ons verstrekte informatie en inhoud nauwkeurig en actueel is en dat u over alle benodigde rechten, bevoegdheden en bevoegdheden beschikt om (i) akkoord te gaan met deze Voorwaarden, (ii) de Gebruikersinzendingen aan ons te verstrekken, en (iii) de handelingen uitvoeren die volgens deze Voorwaarden van u vereist zijn.
 • U machtigt ons hierbij uitdrukkelijk om al uw activiteiten op de Website te controleren, vast te leggen en te registreren.
 • Als voorwaarde voor uw gebruik van de website:
  • U stemt ermee in de Website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die verboden is door deze Voorwaarden;
  • U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wetten en voorschriften;
  • U stemt ermee in de Website niet te gebruiken op een manier die ons blootstelt aan strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid;
  • U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle handelingen en omissies die optreden als gevolg van uw gebruik van de Website;
  • U stemt ermee in dat al uw Gebruikersinzendingen van u zijn en dat u het recht en de bevoegdheid hebt om ze aan ons te verstrekken en er gebruik van te maken op of via de Website;
  • U stemt ermee in geen geautomatiseerde middelen, waaronder robots, crawlers of dataminingtools, te gebruiken om gegevens of Inhoud van de Website te downloaden, controleren of gebruiken;
  • U stemt ermee in geen enkele actie te ondernemen die, naar eigen goeddunken, een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze technologie-infrastructuur oplegt of anderszins buitensporige eisen daaraan stelt;
  • U stemt ermee in om niemand op of via de Website te "stalken" of anderszins lastig te vallen;
  • U stemt ermee in geen koppen te vervalsen of anderszins identificatiegegevens te manipuleren om de oorsprong van alle informatie die u verzendt te verhullen;
  • U stemt ermee in om beveiligingsgerelateerde functies van de Website of functies die het gebruik of kopiëren van inhoud verhinderen of beperken of die beperkingen op het gebruik van de Website of de inhoud daarin opleggen, niet uit te schakelen, te omzeilen of anderszins te verstoren;
  • U stemt ermee in geen materiaal op de website te plaatsen, te linken of anderszins beschikbaar te stellen dat softwarevirussen of computercode, bestand of programma bevat dat is ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatie te onderbreken, vernietigen, beperken of bewaken. apparatuur;
  • U stemt ermee in de Website of enige Inhoud niet in licentie te geven, in sublicentie te geven, te verkopen, door te verkopen, over te dragen, toe te wijzen, te distribueren of anderszins op enige wijze commercieel te exploiteren of beschikbaar te stellen aan derden;
  • U stemt ermee in de Website niet te "framen" of te "spiegelen"; en
  • U stemt ermee in om geen enkel deel van de website te reverse-engineeren.
 • We behouden ons het recht voor om passende actie te ondernemen tegen elke gebruiker voor elk ongeautoriseerd gebruik van de Website, inclusief civielrechtelijke, strafrechtelijke en gerechtelijke schadevergoeding en de beëindiging van het gebruik van de Website door de gebruiker. Elk gebruik van de website en onze computersystemen die niet door deze voorwaarden zijn toegestaan, is een schending van deze voorwaarden en bepaalde internationale, buitenlandse en binnenlandse straf- en civielrechtelijke wetten.
 • Naast de beëindiging van de toekenning van het gebruik van de Website, is elke overtreding van deze Overeenkomst, inclusief de bepalingen van deze Sectie 6, onderworpen aan een schadevergoeding van tienduizend dollar ($ 10.000) voor elke overtreding. In het geval dat uw overtreding resulteert in juridische actie (hetzij tegen u of tegen ons door een partij) of fysieke of emotionele schade aan een partij, wordt u onderworpen aan een schadevergoeding van honderdvijftig duizend dollar ($ 150.000) voor elke overtreding.. We kunnen, naar eigen goeddunken, een dergelijke schadeclaim of een gedeelte daarvan toewijzen aan een derde die door uw gedrag is geschaad. Deze voorzieningen voor schadevergoeding zijn geen boete, maar een poging van de partijen om redelijkerwijs het bedrag van de werkelijke schade te bepalen die zou kunnen voortvloeien uit een dergelijke overtreding. U erkent en gaat ermee akkoord dat het bedrag van deze schadevergoeding minimaal is en dat als de werkelijke schade groter is, u voor het grotere bedrag aansprakelijk bent. Als een bevoegde rechtbank oordeelt dat deze schadevergoeding in enige mate niet afdwingbaar is, wordt de schadevergoeding slechts verlaagd voor zover dit noodzakelijk is om afdwingbaar te zijn.

7. Diensten op de website

 • U erkent dat de website een algemene zoekmachine en tool is. Concreet, maar zonder beperking, kunt u op de website op meerdere websites zoeken naar muziek. Bovendien is de website een hulpmiddel voor algemene doeleinden waarmee u audiobestanden van video's en audio van elders op internet kunt downloaden. De website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de wet. We moedigen de website niet aan, staan ​​ze niet toe, staan ​​ze niet toe of staan ​​deze toe die een wet overtreden.
 • We bewaren geen gebruikersinzendingen voor iets langer dan een tijdelijke periode om gebruikers de kans te geven hun inhoud te downloaden.

8. Vergoedingen

 • U erkent dat wij ons het recht voorbehouden om naar eigen goeddunken kosten in rekening te brengen voor een of al onze diensten en om onze kosten van tijd tot tijd te wijzigen. Als we op enig moment uw rechten om de Website te gebruiken beëindigen wegens een schending van deze Voorwaarden, hebt u geen recht op restitutie van enig deel van uw kosten. In alle andere opzichten worden dergelijke vergoedingen beheerst door aanvullende regels, voorwaarden of overeenkomsten die op de Website worden geplaatst en/of worden opgelegd door een verkoopagent of betalingsverwerkingsbedrijf, zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

9. Privacybeleid

 • We behouden een afzonderlijk privacybeleid en uw instemming met deze voorwaarden betekent ook uw instemming met het privacybeleid. We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid te allen tijde te wijzigen door dergelijke wijzigingen op de Website te plaatsen. Er mogen geen andere meldingen aan u worden gedaan over eventuele wijzigingen. Als u de website blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert, ongeacht of u ze daadwerkelijk hebt gelezen.

10. Auteursrechtclaims

 • We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. U mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten van enige partij. We kunnen naar eigen goeddunken Inhoud verwijderen waarvan we reden hebben om aan te nemen dat deze inbreuk maakt op een van de intellectuele eigendomsrechten van anderen en kunnen uw gebruik van de Website beëindigen als u dergelijke Inhoud indient.
 • HERHAAL INBREUKEND BELEID. ALS ONDERDEEL VAN ONS INBREUK OP HERHALING, ONTVANGT ELK GEBRUIKER VOOR WELKE MATERIALEN DRIE GOEDE GELOOF EN EFFECTIEVE KLACHTEN BINNEN ENKEL CONTIGUOZE ZES MAANDEN PERIODE ZIJN TOEGANG TOT GEBRUIK VAN DE BEËINDIGDE WEBSITE.
 • Hoewel we niet onderworpen zijn aan de Amerikaanse wetgeving, houden we ons vrijwillig aan de Digital Millennium Copyright Act. In overeenstemming met Titel 17, artikel 512 (c) (2) van de Verenigde Staten Code, als u van mening bent dat inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermd materiaal op de Website, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.
 • Alle kennisgevingen die niet relevant voor ons zijn of die niet effectief zijn onder de wet, zullen daarop geen reactie of actie ontvangen. Een effectieve kennisgeving van beweerde inbreuk moet een schriftelijke mededeling aan onze agent zijn die in hoofdzaak het volgende omvat:
  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt aangenomen dat het is geschonden. Beschrijf het werk en voeg waar mogelijk een kopie of de locatie (bijvoorbeeld een URL) van een geautoriseerde versie van het werk toe;
  • Identificatie van het materiaal waarvan wordt aangenomen dat het inbreuk maakt en de locatie ervan, of, voor zoekresultaten, identificatie van de referentie of link naar materiaal of activiteit waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt. Beschrijf het materiaal en geef een URL of andere relevante informatie op waarmee we het materiaal op de website of op internet kunnen vinden;
  • Informatie waarmee wij contact met u kunnen opnemen, waaronder uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, uw e-mailadres;
  • Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd niet is geautoriseerd door u, uw agent of de wet;
  • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat op straffe van meineed dat u de eigenaar bent of bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van het werk waarop vermeend inbreuk is gemaakt; en
  • Een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechthouder of een gemachtigde vertegenwoordiger.
 • Als uw gebruikersinzending of een zoekresultaat op uw website wordt verwijderd op basis van een kennisgeving van beweerde auteursrechtschending, kunt u ons een tegenvordering bezorgen, die een schriftelijke mededeling moet zijn aan onze bovengenoemde agent en die voor ons bevredigend is en het volgende:
  • Uw fysieke of elektronische handtekening;
  • Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd uitgeschakeld;
  • Een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld;
  • Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de rechtbanken in het door u opgegeven adres, Anguilla en de locatie (s) waar de vermeende auteursrechteigenaar zich bevindt; en
  • Een verklaring dat u de service van het proces accepteert van de vermeende auteursrechteigenaar of zijn agent.

11. Wijziging van deze voorwaarden

 • We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen door dergelijke gewijzigde Voorwaarden op de Website te plaatsen. Er mogen geen andere meldingen aan u worden gedaan over eventuele wijzigingen. U ERKENT DAT UW AANGEHOUDEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE VOLGENDE DERGELIJKE WIJZIGINGEN UW AANVAARDING VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN ZAL BEVESTIGEN, ongeacht OF U ZELF DAT U ZELF HEEFT GELEZEN.

12. Vrijwaring en vrijgave

 • U stemt er hierbij mee in ons te vrijwaren en ons te vrijwaren voor alle schade en claims en kosten van derden, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Website en/of uw schending van deze Voorwaarden.
 • In het geval dat u een geschil heeft met een of meer andere gebruikers of derden, ontslaat u ons, onze functionarissen, werknemers, agenten en rechtsopvolgers van alle soorten claims, eisen en schadevergoedingen (feitelijk en indirect) of aard, bekend en onbekend, vermoed en onverwacht, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, voortkomend uit of op enige wijze gerelateerd aan dergelijke geschillen en/of de Website.

13. Afwijzing van garanties en beperkingen van verplichtingen

 • LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG ALS HET ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE MAXIMAAL MATE TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT (MAAR NIET MEER).
 • De website kan links bevatten naar websites van derden die onafhankelijk zijn van ons. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van en geven geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van informatie op websites van derden. We hebben niet het recht of de mogelijkheid om de inhoud van websites van derden te bewerken. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites van derden.
 • De website wordt geleverd "ALS ZODANIG" en zonder enige garantie of voorwaarde, uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk vastgelegd. We wijzen specifiek alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, nauwkeurigheid van informatie, integratie, interoperabiliteit of rustig genot af. We wijzen elke garantie af voor virussen of andere schadelijke componenten in verband met de websites. Sommige rechtsgebieden staan ​​de disclaimer van impliciete garanties niet toe, daarom zijn in dergelijke rechtsgebieden sommige van de voorgaande disclaimers mogelijk niet op u van toepassing of beperkt voor zover ze betrekking hebben op dergelijke impliciete garanties.
 • IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF UITZONDERLIJKE SCHADE (ZELFS INDIEN WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT EEN ASPECT VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ZONDER BEPERKINGEN. SCHADE IS VEROORZAAKT UIT (i) UW GEBRUIK, MISBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, (ii) UW BETROUWBAARHEID OP ENIGE INHOUD OP DE WEBSITE, (iii) DE ONDERBREKING, OPSCHORTING, WIJZIGING, WIJZIGING OF VOLLEDIGE STOPZETTING VAN DE WEBSITE OF (iv) DE BEËINDIGING VAN SERVICE DOOR ONS. DEZE BEPERKINGEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING MET BETREKKING TOT SCHADE DIE IS OPGENOMEN DOOR REDENEN VAN ANDERE DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE IN VERBAND MET DE WEBSITE ZIJN ONTVANGEN OF RECLAME. SOMMIGE JURISDICTIES KUNNEN DUS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN TOEPASSEN
 • WIJ GARANDEREN NIET DAT (i) DE WEBSITE AAN UW VEREISTEN OF VERWACHTINGEN VOLDOET, (ii) DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE ZAL NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE, INHOUD OF ANDER MATERIAAL DAT VIA DE WEBSITE WORDT VERKREGEN, VOLDOET AAN UW VEREISTEN OF VERWACHTINGEN, of (v) ALLE FOUTEN IN DE CONTENT ZULLEN WORDEN VERBETERD.
 • ALLE INHOUD VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS VERKREGEN OP EIGEN DISCRETIE EN RISICO. U BENT ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDERE APPARATUUR OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE UIT DERGELIJKE INHOUD VOORTVLOEIEN.
 • UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHT EN RECHTSMIDDEL IN GEVAL VAN ONVREDENHEID MET DE WEBSITE OF ENIGE ANDERE GRIEVANCE ZIJN DE BEËINDIGING VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, IS IN GEEN GEVAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONS VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES MEER DAN $ 100.

14. Juridische geschillen

 • Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, vallen deze Voorwaarden, evenals elke claim, oorzaak of geschil tussen u en ons, onder de wetgeving van Anguilla zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. VOOR ELKE CLAIM DIE DOOR U TEGEN ONS WORDT AANGEVOERD, GAAT U AKKOORD MET HET INDIENEN EN TOESTEMMEN VAN DE PERSOONLIJKE EN EXCLUSIEVE RECHTSGEBIED IN, EN DE EXCLUSIEVE LOCATIE VAN DE RECHTBANEN IN ANGUILLA. VOOR ELKE CLAIM DIE DOOR U TEGEN U WORDT AANGEVOERD, GAAT U ERMEE AKKOORD OM PERSOONLIJKE JURISDICTIE IN TE STELLEN EN IN TE STELLEN IN DE LOCATIE VAN DE RECHTBANEN IN ANGUILLA EN ANDERS KAN U WORDEN GEVONDEN. U doet hierbij afstand van enig recht om een ​​andere locatie te zoeken vanwege ongepast of ongelegen forum.
 • U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ALLEEN CLAIMS KUNT BRENGEN IN UW INDIVIDUELE CAPACITEIT EN NIET ALS EEN EISER OF KLASSE LID IN EEN GEBRACHTE KLASSE OF REPRESENTATIEVE ACTIE.
 • U stemt er hierbij mee in dat u, als onderdeel van de overweging voor deze voorwaarden, hierbij afstand doet van enig recht dat u hebt op een juryrechtspraak voor elk geschil tussen ons dat voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of de Website. Deze bepaling is afdwingbaar, zelfs in het geval dat wordt afgezien van arbitragebepalingen of andere bepalingen van deze sectie.

15. Algemene voorwaarden

 • Deze Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons en mogen niet worden gewijzigd zonder onze schriftelijke toestemming.
 • Ons nalaten om enige bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van enige bepaling of recht.
 • Als een deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is volgens de toepasselijke wetgeving, wordt de ongeldige en niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst zal van kracht blijven.
 • Niets in dit document is bedoeld, noch zal worden geacht, rechten of rechtsmiddelen aan derden te verlenen.
 • Deze Voorwaarden zijn niet toewijsbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar door u behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming, maar kunnen door ons zonder beperking worden toegewezen of overgedragen.
 • U stemt ermee in dat wij u kennisgevingen per e-mail, reguliere post of berichten op de Website kunnen bezorgen.
 • De sectietitels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect.
 • Zoals in deze voorwaarden wordt gebruikt, is de term 'inclusief' illustratief en niet beperkend.
 • Als deze overeenkomst wordt vertaald en uitgevoerd in een andere taal dan het Engels en er een conflict is tussen de vertaling en de Engelse versie, is de Engelse versie van toepassing.
Installeer app